VIRTUÁLNÍ SPOLUPRÁCE BEZ HRANIC

Obsah semináře - teoretická průprava (4 vyučovací hodiny)

1. fáze workshopu (90 min.)
Cílem teoretické průpravy je učitelům zprostředkovat návody a postupy, jak:
 • využívat moderní technologie pro rozvoj spolupráce žáků
 • vhodně zvolit konkrétní technologii pro jednotlivou práci
 • aktivně zapojit žáky do výuky (motivační techniky)
 • začleňovat průřezová témata a mezipředmětové vztahy do výuky
 • naplánovat projekt
 • pracovat v rámci mezinárodních projektů

2. fáze workshopu (90 min.)
V této části si představíme a podrobněji se seznámíme s jednotlivými moderními technologiemi a jejich možnostmi.

Obsah praktické ukázky - workshopu (4 vyučovací hodiny)

3. fáze workshopu
V této části se seznámíme a vyzkoušíme si v praxi možnosti představených internetových aplikací a programů. Prostor bude věnován praktickému nácviku a vyzkoušení si jednotlivých možností, jak efektivně využívat informační technologie ve vyučování. Účastníci se také seznámí s e-twinningem a jak s ním pracovat.

4. fáze workshopu
Účastníci si vyzkouší skupinovou práci včetně hodnocení skupinové práce na vlastní kůži v rámci práce na miniprojektu.

Cíle a forma výuky

Seminář bude veden formou interaktivního workshopu, který je zaměřen na problematiku následujících témat a vzdělávacích oblastí: rozvoj informačních dovedností - žáci se naučí ovládat a aplikovat dostupné prostředky informačních technologií a chovat se na internetu bezpečně, naučí se informace kriticky posuzovat a dávat do souvislostí zdokonalení znalostí cizích jazyků spoluprácí se zahraničními školami a rozšíření všeobecného přehledu žáků rozvoj schopnosti spolupracovat v týmu a pochopení nutnosti spolupráce častější začlenění projektů a práce ve skupinách do výuky, tím dosažení věší motivace žáků a aktivní zapojení do výuky každého z nich rozvoj schopnosti sebehodnocení i hodnocení druhých rozvoj schopnosti přebírat odpovědnost za vlastní učení, rozhodnutí a práci prohloubené znalosti své vlastní kultury a jejích hodnot, poznání jiných kultur a prohloubení tolerance k jiným způsobům života a odlišnému názoru podpora dosažení cílů ŠVP

Tento modul je především tvořen aktivitami projektového vyučování a tím se tedy i přiklání ke konstruktivistickému pojetí výuky. Zahrnuje i frontální - transmisivní výuku v přípravné fázi, především Dále se soustřeďuje na možnosti využívání prvků kooperativního a skupinového vyučování.

Hodinová dotace a časový rozvrh

Jednodenní program, 8 vyučovacích hodin

9:00 - 10:30
 • 1. fáze workshopu
10:45 - 12:15
 • 2. fáze workshopu
12:15 - 13:00
 • přestávka na oběd
13:00 - 14:30
 • 3. fáze workshopu
14:45 - 16:00
 • 4. fáze workshopu

Kdo se může účastnit

Metodický seminář a praktická ukázka jsou určeny učitelům základních a středních škol Královéhradeckého kraje. Pro účast na plánovaných aktivitách není rozhodující dosažené vzdělání ani počet let pedagogické praxe.

Učitelé obdrží na semináři metodické materiály a výukové materiály po žáky. Tyto materiály mohou sloužit jako doplněk výuky, jehož cílem je zefektivnit dosahování cílů jednotlivých ŠVP a cílů kurikula za využití internetových zdrojů a aktivního zapojení žáků do vyučovacího procesu.

Minimální počet pro realizaci metodického semináře či ukázky je 6 učitelů, maximální počet je 12 učitelů.

Vstupní požadavky pro účast na semináři nebo ukázce: základní znalost práce s počítačem.