VYTVÁŘÍME ELEKTRONICKÉ ŠKOLNÍ NOVINY

Obsah semináře - teoretická průprava (4 vyučovací hodiny)

1. fáze semináře – Zásady pro úspěšnou přípravu a realizaci školních novin (90 minut)
Během úvodního metodického bloku seznámí lektoři učitele se základními východisky přípravy školních novin v elektronické podobě. Příprava školních novin je pojata jako vzdělávací projekt:

Mezi klíčové informace této části vzdělávacího programu patří:
 • specifika projektové práce s využitím ICT a konkretizace vzdělávacího cíle projektu
 • naplánování časového harmonogramu a způsoby delegování úkolů v týmové práci
 • logické provázání klíčových aktivit
 • vhodná volba aktivit pro rozvoj jednotlivých požadovaných vzdělávacích oblastí - například gramatické struktury a slovních obratů typických pro novinářskou práci (př. úvodníky, krátké zprávy, glosy, komentáře, rozhovory, recenze, sportovní zpravodajství, atd.)
 • aktivity pro rozvoj řečových dovedností s důrazem na rozvoj psaného slova (typy novinářských žánrů, frazeologie, tvorba vlastních textů, práce s delším textem, summary, práce s on-line slovníky, a.j.).
 • vhodné způsoby práce se studenty, efektivní aktivizující metody a organizační formy práce

2. fáze semináře – Specifika vytváření textů a tvorby školních novin (90 minut)
Ve druhé fázi semináře se lektoři zaměří na zprostředkování informací o používaných podpůrných informačních materiálech publikovaných na internetu, způsobem práce s vytvořenou e-šablonou, postupu jak si mohou vytvořit vlastní šablonu a jak lze tuto šablonu zpracovat do podoby elektronických školních novin.

Tato fáze semináře bude zaměřena hlavně na:
 • způsob práce s konkrétními materiály, které lze využívat při práci s tímto nástrojem (internetové zpravodajské portály, wikipedie)
 • práce se šablonou – doplňování obrázků a textů pro vytváření školních novin
 • instalace Thunderbirdu jako nástroje pro vytváření šablon
 • tvorba vlastní šablony
 • specifika práce se šablonou (přidávání textových polí, přetékání textů, grafické rozlišení obrázků, atd.

Obsah praktické ukázky - workshopu (4 vyučovací hodiny)

1. fáze workshopu – příprava scénáře a struktury školních novin (75 minut)
Učitelé budou rozděleni do 3 – 4 skupin a na základě teoretické průpravy společně navrhnou strukturu a obsah školních noviny.

2. fáze workshopu – práce se šablonou pro školní noviny (60 minut)
Druhá část workshopu bude věnována naplnění připravené šablony texty a obrázky podle předem připraveného obsahu. V této fázi se účastníci naučí pracovat s různými textovými poli, formátovat a přelévat text, zpracovávat delší dokumenty formou summary, upravovat obrázky atd. Předpokládáme, že zde učitelé zpracují pouze určitou část školních novin, aby získali představu o jejich podobě – cca 2-3 tématické zprávy a stručný obsah na úvodní stránce.

3. fáze workshopu – prezentace vytvořených školních novin, vyhodnocení vzdělávacího programu, tipy a náměty pro využití v praxi (45 minut)
V této fázi workshopu zástupce každé skupiny odprezentuje zpracovanou ukázku školních novin. Ukázku lze prezentovat i skupinově. Cílem prezentace by mělo být stručné objasnění záměru a dosažení plánovaných cílů. Lektoři prezentované ukázky zhodnotí, vyzvednou jejich silné a zmíní také jejich slabší stránky a navrhnou způsoby, jak se jich při další aplikaci ve výuce vyvarovat.

Cíle a forma výuky

Cílem vzdělávacího programu je zprostředkovat učitelům základní metodická východiska pro vlastní přípravu, realizaci a evaluaci specifického vzdělávacího projektu (vytvoření elektronických školních novin), seznámit je s novými možnostmi využívání informačních a komunikačních technologií při výuce a posílit důraz na mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací program učitelům zprostředkuje konkrétní návody a postupy, jak:
 • úspěšně zrealizovat přípravnou fázi tohoto typu projektu – volba aktivit, jejich logická provázanost, přiměřenost věku a znalostní úrovni žáků, časové rozvržení projektu
 • zvolit vhodné metody vedení žáků a motivační techniky (diskuse, brainstorming, mind maps, situační a inscenační hry)
 • efektivně rozvíjet jazykové prostředky, řečové dovednosti a jednotlivé klíčové kompetence
 • vhodně začlenit jednotlivá průřezová témata, mezipředmětové vazby
 • rozvíjet vzájemnou spolupráci a týmovou práci, jak efektivně dosahovat společného cíle s důrazem na time management
 • efektivně využívat informační a komunikační technologie (informační zdroje na internetu, práce s rozsáhlým textem, zpracování vlastních testů, a.j.) pro vytvoření elektronických školních novin
 • vhodně zvolit evaluační metody – společné vyhodnocení, autoevaluace, dotazník zpětné vazby
Po absolvování vzdělávacího programu a závěrečném společném vyhodnocení výstupů budou učitelé schopni samostatně naplánovat, připravit, zrealizovat a vyhodnotit vlastní projekt se svými žáky či studenty.

Forma výuky: prezenční

Hodinová dotace a časový rozvrh

Jednodenní program, 8 vyučovacích hodin

9:30 - 12:30
 • zásady pro úspěšnou přípravu a realizaci školních novin
 • specifika vytváření textů a tvorby školních novin
12:30 - 13:15
 • přestávka na oběd
13:15 - 16:15
 • příprava scénáře a struktury školních novin
 • práce se šablonou
 • prezentace vytvořených elektronických materiálů, vyhodnocení vzdělávacího programu

Kdo se může účastnit

Metodický seminář a praktická ukázka jsou určeny učitelům základních a středních škol Královéhradeckého kraje. Pro účast na plánovaných aktivitách není rozhodující dosažené vzdělání ani počet let pedagogické praxe.

Učitelé obdrží na semináři metodické materiály a výukové materiály po žáky. Tyto materiály mohou sloužit jako doplněk výuky, jehož cílem je zefektivnit dosahování cílů jednotlivých ŠVP a cílů kurikula za využití internetových zdrojů a aktivního zapojení žáků do vyučovacího procesu.

Minimální počet pro realizaci metodického semináře či ukázky je 6 učitelů, maximální počet je 12 učitelů.

Vstupní požadavky pro účast na semináři nebo ukázce: základní znalost práce s počítačem.